ที่อยู่บริษัทและแผนที่การเดินทาง

บางนา

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2728-8500 แฟกซ์. (+66) 2728-8519

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2728-8500 แฟกซ์. (+66) 2728-8525

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2728-8500 แฟกซ์. (+66) 2728-8521

ระยอง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่1 ตำบล ตาสิทธิ อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3895 9065-72 แฟกซ์. (+66) 3895 9064

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด

เลขที่ 7/260 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0700-14 แฟกซ์. (+66) 3865 0712

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 7/250 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0555-60 แฟกซ์. (+66) 3865 0561-2

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

Plant 1 : เลขที่ 7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0193-200 แฟกซ์. (+66) 3865 0201-2

Plant 2 : เลขที่ 7/299 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3803 6270-84