ที่อยู่บริษัทและแผนที่การเดินทาง

บางนา

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2080-8123 แฟกซ์. (+66) 2080-8198

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2080-8123 แฟกซ์. (+66) 2080-8198

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2080-8123 แฟกซ์. (+66) 2080-8330

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (สาขา)

เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

โทร. (+66) 2080-8400 แฟกซ์. (+66) 2080-8448

ระยอง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่1 ตำบล ตาสิทธิ อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3895 9065-72 แฟกซ์. (+66) 3895 9064

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 7/250 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0555-83 แฟกซ์. (+66) 3865 0561

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

Plant 1 : เลขที่ 7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0193-200 แฟกซ์. (+66) 3865 0201-2

Plant 2 : เลขที่ 7/299 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3803 6270-77 แฟกซ์. (+66) 3803 6284

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 7/388 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3803 6458-63 แฟกซ์. (+66) 3803 6457

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ 7/260 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140

โทร. (+66) 3865 0700-14 แฟกซ์. (+66) 3865 0712