CSR Activities

เพื่อส่งเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่การส่งเสริม การศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งจะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่นและประเทศชาติตามลำดับ

  • 1
30 April 2013
SBG provided a program “SBG´s Child Relationship” at the 1st of 2013, took a group of employee’s child amount 43 p...
21 July 2011
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้...
27 October 2010
บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์จัดกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ณ สวนวชิรเบญจทัศ พ...
14-15 May 2010
ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่ (THCC) ร่วมกับบริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์และอาสาสมัครจากบริษัทคู่ค้า ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศลค่ายอาสาพ...
26 March 2010
บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์จัดกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โดยการพาน้องๆบุตรธ...