CSR Activities

เพื่อส่งเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่การส่งเสริม การศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งจะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่นและประเทศชาติตามลำดับ

  • 1
  • 2
  • 3
13 January 2014
ฅนสมบูรณ์ ร่วมสนับสนุนเด็กไทยให้เป็นคนเก่งและคนดี บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันเ...
06 January 2014
ชมรมสมบูร์กรุ๊ปอาสานำสมาชิกชมรมกว่า 70 ชีวิต ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2556 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบ้านตลาด...
07 August 2013
กลุ่มบริษัทสมบูรณ์จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาช่างเทคนิค ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ประจำปี...
28 July 2013
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ นำผู้บริหารและพนักงานมอบเงินสมทบทุนซื้อไม้เท้าค้ำยัน...
02 May 2013
The SBG Volunteer Club held the activity on the occasion of the National Labor’s Day 2013 (1 May), took over 50 members ...