นาย อัจฉรินทร์ สารสาส

ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ / กรรมการอิสระ

วุฒิทางการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคนซิงตั้น สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1
 • วุฒิบัตร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม (วุฒิวิศวกรอุตสาหการ)

การอบรม

 • Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ค. 2561-ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ (TQM)
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ไทย (TAPMA)
 • ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย
 • ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท Cobra International
2552-เม.ย. 2561
 • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2557-2559
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี