บริษัท และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

ธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สาหรับอุตสำหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การดำเนินงานในแต่ละบริษัท จะดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ นำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัท จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Enlarge picture

หมายเหตุ :
1. * ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเกินร้อยละ 10
2. บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562