บริษัท และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

ธุรกิจของบริษัท

โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer "OEM") ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขาย ระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer "REM")

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัท จะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit "BU") ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้แต่ละบริษัทจะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562