คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฎิบัติอันเป็นเลิศ

คู่มือ “นโยบายหลักการกำกับดูแล” ของบริษัทฯ ฉบับนี้คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้กําหนดขึ้น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะใช้ความพยายามที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่าง เคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น

CG Policy 2019