นาย ไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Accreditation Program
 • Director Certification Program
 • Audit Committee Program
 • Role of the Chairman
 • Chartered Director Program
 • Advanced Audit Committee

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2555-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2557-ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
2555-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี่บาย
2551-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา