รายได้จากการขาย

(พันบาท)

รายได้รวม

(พันบาท)

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2562 2561 2560 2562 2561 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 15.60 15.30 15.10 11.60 11.83 9.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 2.11 2.15 1.91 1.18 2.99 0.77
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย 8,005,588 8,193,797 8,593,222 2,547,970 2,564,735 2,265,600
รายได้รวม 8,198,588 8,307,933 8,802,283 2,927,691 3,613,373 2,410,270
กำไรสุทธิ 898,666 915,597 811,241 500,589 1,271,219 327,073
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,580,744 4,224,378 4,486,481 1,692,838 1,785,764 1,092,275
สินทรัพย์รวม 9,311,490 9,064,761 9,571,969 5,634,534 5,846,089 5,317,168
หนี้สินหมุนเวียน 1,635,510 1,723,592 2,464,594 478,692 580,277 803,778
หนี้สินรวม 2,108,202 2,178,121 3,151,999 702,159 817,757 1,127,745
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,203,288 6,886,640 6,419,970 4,932,375 5,028,331 4,189,423
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 12.80% 13.76% 13.18% 10.05% 27.58% 7.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 41.68% 39.89% 33.60% 66.65% 123.82% 41.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.78% 9.83% 8.54% 8.72% 22.78% 6.16%
กำไรขั้นต้น (%) 18.66% 18.43% 15.49% 24.18% 26.64% 25.98%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 2.80 2.45 1.82 2.80 3.08 1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 2.28 2.01 1.51 2.27 2.17 0.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.32 0.49 0.14 0.16 0.27

หมายเหตุ : *

  • ในปี 2559 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
  • ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
  • ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 424.155 ล้านหุ้น