รายได้จากการขาย

(พันบาท)

รายได้รวม

(พันบาท)

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561 2560 2559 2561 2560 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 15.30 15.10 13.85 11.83 9.85 9.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 2.15 1.91 1.43 2.99 0.77 0.70
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย 8,193,797 8,593,222 8,298,782 2,564,735 2,265,600 2,251,041
รายได้รวม 8,307,933 8,802,283 8,397,356 3,613,373 2,410,270 2,436,363
กำไรสุทธิ 915,597 811,241 607,558 1,271,219 327,073 298,682
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,224,378 4,486,481 3,463,216 1,785,764 1,092,275 1,228,709
สินทรัพย์รวม 9,064,761 9,571,969 9,421,051 5,846,089 5,317,168 5,307,882
หนี้สินหมุนเวียน 1,723,592 2,464,594 2,248,689 803,778 803,778 637,101
หนี้สินรวม 2,178,121 3,151,999 3,534,193 1,127,745 1,127,745 1,164,907
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,886,640 6,419,970 5,886,858 5,028,331 4,189,423 4,142,975
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.76% 13.18% 10.64% 27.58% 7.85% 9.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 39.89% 33.60% 25.51% 123.82% 41.59% 35.96%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.83% 8.54% 6.38% 22.78% 6.16% 5.64%
กำไรขั้นต้น (%) 18.43% 15.49% 14.90% 26.64% 25.98% 25.77%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 2.45 1.82 1.54 3.08 1.36 1.93
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 2.01 1.51 1.22 2.17 0.83 1.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.49 0.60 0.16 0.27 0.28

หมายเหตุ : *

  • ในปี 2559 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
  • ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
  • ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 424.155 ล้านหุ้น