ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,302,750 29.94
2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 59,306,049 13.95
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,570,283 17.77
4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 22,323,800 5.25
5. BBHISL NOMINEES LIMITED 10,372,000 2.44
6. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 7,170,500 1.69
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 4,655,100 1.09
8. กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 4,035,200 0.95
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 3,837,139 0.90
10. นายอรรถพล ธรรมานนท์ 3,354,900 0.79

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 16.14