ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,502,750 29.99
2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 58,827,649 13.84
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,708,486 12.87
4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 25,935,400 6.10
5. BBHISL NOMINEES LIMITED 18,803,500 4.42
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 7,439,600 1.75
7. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 7,170,500 1.69
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 5,599,641 1.32
9. DBS BANK LTD 3,437,500 0.81
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล 3,433,300 0.81

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 19.98