ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,552,750 30.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,454,976 10.93
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,327,200 5.49
4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 8,160,700 1.92
5. BBHISL NOMINEES LIMITED 7,795,400 1.83
6. BBHISL NOMINEES LIMITED 7,791,000 1.83
7. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 7,170,500 1.69
8. BBHISL NOMINEES LIMITED 6,792,400 1.60
9. น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 6,655,947 1.57
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 6,107,244 1.44

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 19.98