ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
 • บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายได้ ราคาหุ้น และเงินปันผลที่ดีที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า
 • การดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • ดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมนักวิเคราะห์
 • การเยี่ยมชมกิจการ
 • การพบปะนักลงทุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
 • เว็บไซต์บริษัทฯ
กลยุทธ์การบริหาร
 • การกำหนดแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการเติบโตธุรกิจด้านยานยนต์
 • ขยายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
 • การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • การเปิดเผยข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานและรายงานความยั่งยืนประจำปี
ความคาดหวัง
 • การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม จูงใจและเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน
 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงานความก้าวหน้าในอาชีพและการมีส่วนร่วมในการวางแผนตามระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การประชุมพนักงาน และประชุมย่อยของหน่วยงาน ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนคณะกรรมการสวัสดิการ
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมและพนักงานสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา
กลยุทธ์การบริหาร
 • การทบทวนโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ
 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
 • การจัดทำแผนสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้
 • แผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงานด้วยโครงการทางพระพุทธศาสนา
 • การจัดทำแผนการส่งเสริมการทำความดีประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อตนเององค์กรและสังคม
 • การกำหนดมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงาน
ความคาดหวัง
 • การผลิตและส่งมอบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 • การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน และลดผลกระทบต่อชุมชน
 • การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
 • ความสามารถเชิงนวัตกรรม
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปีและประจำเดือน
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมลูกค้า
กลยุทธ์การบริหาร
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • การทบทวนและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเป็นประจำทุกปี
 • การศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีในอนาคต
ความคาดหวัง
 • การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีความสัมพันธ์ในระยะยาว
 • การดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ
 • สถานะทางการเงินที่มั่นคงและชำระเงินตรงตามกำหนด
 • การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • ประชุมนโยบายคู่ค้าประจำปี
 • การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการทำงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสารกับคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างสมํ่าเสมอ
กลยุทธ์การบริหาร
 • การเจรจาหารือร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อให้ได้ข้อตกลงการทำงานอันเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
 • การประเมินคู่ค้าก่อนการจ้างและหลังการจ้าง
 • การจัดอบรมด้านความยั่งยืนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คู่ค้าในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • การยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตด้วยการให้คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์กับ SBG และ CAC
ความคาดหวัง
 • การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • การดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น
 • การยกระดับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การเยี่ยมชมกิจการ
 • กิจกรรมพัฒนาชุมชน
 • การรับฟังความคิดเห็นและเยี่ยมเยียนชุมชน
 • การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม และการรณรงค์ต่าง ๆ
กลยุทธ์การบริหาร
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • การสื่อสารกับชุมชนหลากหลายรูปแบบเช่นการแจ้งข่าว การพบปะและเยี่ยมเยียนตามวาระและกิจกรรมพัฒนาชุมชน
 • การสร้างมูลค่าเพื่อสังคม โดยการจัดจ้างจัดซื้อสินค้าจากชุมชน
ความคาดหวัง
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 • การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
 • กิจกรรมและการพบปะเยี่ยมเยียนตามวาระและโอกาสต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
 • การติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์การบริหาร
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความครบถ้วนและความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
 • การรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ความคาดหวัง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • การให้ข้อมูลผ่าน Roadshow
 • การสอบถามข้อมูลจากแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
กลยุทธ์การบริหาร
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
 • การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ
ความคาดหวัง
 • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
 • คู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • เว็บไซต์บริษัทฯ
กลยุทธ์การบริหาร
 • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 • การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา