นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเผชิญความท้าทายหลายประการจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางตรงหรือทาง อ้อมต่อเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ความตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) จะนำสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคต

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในและโดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ คุณนภัสร กิตะพาณิชย์ แทนกรรมการผู้อำนวยการท่านเดิม ที่ได้เกษียณอายุตามวาระ

จากสถานการณ์สำคัญดังกล่าวบริษัทฯ เฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน และการลงทุน รวมถึงเตรียมพร้อมต่อโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงโดยทำงานร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์อย่างใกล้ชิดเพื่อ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรสามารถ ดำเนินงานและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริม สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านตามแนวทางปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจ สมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาพนักงานทุกระดับในความเป็นมืออาชีพในงานผ่านการพัฒนามาตรฐานการทำงานและการบริหาร งาน รวมถึงการพัฒนาให้พนักงานสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงาน นำสู่การ สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคมได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อสร้างรากฐานการทำงานที่ดีให้พนักงานในองค์กรเป็นทั้งคนดีมีคุณธรรม และเป็น คนเก่ง ตามวิถีของ “ฅนสมบูรณ์”

จากความท้าทายดังกล่าวกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สุดท้ายนี้ในนามของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุน บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา