นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

ปี 2562 การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ” โดย มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลโดยคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนำสู่ขีดความ สามารถในการแข่งขันและเป็นภูมิคุ้มกันรองรับการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยานยนต์และเตรียมพร้อมต่อ โอกาสการเติบโตในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวด้วยสาเหตุสำคัญคือ ประการแรกเกิดความไม่แน่นอนในการ ดำเนินการค้าและธุรกิจอันมีผลมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ทำให้การผลิต และการค้าในหลายสาขาต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่อย่าง ต่อเนื่อง ประการที่สองเกิดภัยพิบัติจากโรคระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งเกิดผลกระทบแพร่ขยายมากขึ้นในช่วง ต้นปี2563 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยวและการหยุดชะงักการผลิตในอุตสาหกรรม บางประเภทที่มีส่วนประกอบหลักที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเชื้อไวรัสนี้ผลกระทบนี้ลุกลามไปอย่าง รวดเร็วทำให้หลายประเทศต้องมีมาตรการที่ต้องป้องกันและรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

จากสถานการณ์สำคัญข้างต้น บริษัทยังคงพัฒนาเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านตามแนวปรัชญา การดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์สร้างสมดุล” ฅนสมบูรณ์ธุรกิจสมบูรณ์และ ชุมชนสมบูรณ์และ ยกระดับ การดำเนินธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) สอดคล้องกับบริบทและมาตรฐานสากล โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่า สูงสุดในสายโซ่อุปทาน และได้มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอีกทั้งในปี 2562 ได้มี การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ออโตโมทีฟ จำกัด (MSA) นำสู่การพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์และ การเข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด (NKE) เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การผลิตระบบอัตโนมัติและการทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับโดยสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเสริม สร้างมาตรฐานการทำงานและบริหารงานให้เกิดการสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม บริษัทมีความเชื่อ มั่นว่าการพัฒนาอย่างสมดุลจะทำให้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต รถยนต์อนาคตในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ขอขอบพระคุณลูกค้าพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มที่มอบความไว้วางใจรวมทั้งสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันในความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน ธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อสานต่อความสำเร็จและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่องค์กร