วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขยายฐานการตลาด

ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารองค์กร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ

มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อคู่ค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้าง ฅนสมบูรณ์ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์