บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Somboon Advance Technology Public Company Limited : SAT) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Somboon Group : SBG) ที่ประกอบไปด้วย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด

โดยมีที่ตั้งโรงงานและสำนักงานในบริเวณที่ติดต่อกัน ปัจจุบันบริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ถือหุ้นในอีก 4 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าอะไหล่ยานยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer : REM)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น99.99%ของ SBM, BSK, ICP

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

“An excellent An excellent capability in Iron casting and machining manufacturer”

SBM is a long experienced ductile and gray iron casting foundry with parts machining functions, having additional production capacity from ICP. Both SBM and ICP produce various parts and grades of material including FC and FCD. We ensure the quality of all parts by having a full inspection in/out process line, X-Ray, chemical composition evaluations, tensile strength testing, dimensioning by CMM equipment, finishing surface, and roundness checking of parts surface. Beside our main products which are Brake Drum, Brake Disc, Hub, Exhaust Manifold, Flywheel and Brackets, we assemble the simple modules for our customers including agricultural machinery.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ICP is a long experienced ductile and gray iron casting foundry with parts machining functions, having additional production capacity from SBM. Both ICP and SBM produce various parts and grades of material including FC and FCD. We ensure the quality of all parts by having a full inspection in/out process line, X-Ray, chemical composition evaluations, tensile strength testing, dimensioning by CMM equipment, finishing surface, and roundness checking of parts surface. Beside our main products which are Brake Drum, Brake Disc, Hub, Exhaust Manifold, Flywheel and Brackets, we assemble the simple modules for our customers including agricultural machinery.

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

“The general forging manufacturer with fully automatic systems to produce varieties of products”

SFT is a newly established company equipped with fully automatic systems of both hot and cold forging, including advance testing and inspection system in every step of the process. We can produce general forging and machining variety of general forging parts. Our main products are:

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

“A full service supplier including design and manufacturer of spring for vehicle suspension system”

BSK is a well-known full line springs manufacturer, serving OEMs and after market for both domestic and overseas. MSA is fully equipped with lasts technology in both hot and cold bending that enable the production of high stressed and side force, left / right turn high quality coil spring to serve varieties of requirement different customers.

We also produce high stressed solid stabilizer bar that ensure high precision and mark-less from tooling. All product lines are using the lasts testing technology to satisfy customers quality Requirements in both strength and durability.