กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์ + เข้าสู่หน้ารางวัลและความภาคภูมิใจ

สารจากคณะกรรมการ

+ อ่านต่อ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการดำเนินงาน “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

ฅนสมบูรณ์

สร้างคุณค่า ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

18.20 ชั่วโมงฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี

116 หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรตามสายอาชีพตลอดปี

5.6 ล้านบาท งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

7.8 ชั่วโมงทำความดีเพื่อบุคคลเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ธุรกิจสมบูรณ์

สร้างมูลค่า ตอบสนอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

88% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน

4 โครงการพัฒนาคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน

21 ล้านบาทมูลค่าโดยรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

8,185.19 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ชุมชนสมบูรณ์

สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

2.5 ล้านบาทสร้างคุณค่า เพื่อสังคม

18,634.20 ชั่วโมงทำความดีเพื่อ สังคมทั้งองค์กร

2.8 ล้านบาทสร้างโอกาสทางการศึกษา

3 โครงการการพัฒนา ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

รายงาน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ขนาดไฟล์ 12.28 MB

เอกสารการเปิดเผยข้อมูล

+ อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม