นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวด้วยสาเหตุสำคัญคือ ประการแรกเกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินการค้าและธุรกิจอันมีผลมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ทำให้การผลิตและการค้าในหลายสาขา ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ประการที่สองเกิดภัยพิบัติจากโรคระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งเกิดผลกระทบแพร่ขยายมากขึ้นในช่วงต้นปี 2563 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยวและการหยุดชะงักการผลิตในอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีส่วนประกอบหลักที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเชื้อไวรัสนี้ ผลกระทบนี้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้หลายประเทศต้องมีมาตรการที่ต้องป้องกันและรับมือกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ในภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจการค้าได้เผชิญกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อให้การบริการทางด้านธุรกิจการค้าเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้

อีกทั้งในภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรมมีการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนและการก่อมลพิษ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ให้ความสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษ ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลิตและยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าแบบผสมและรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการออกแบบรถยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีน้ำหนักลดลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบรถยนต์เพื่อลดการปล่อย CO2 ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยรวมต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้าแบรนด์ต่าง ๆ (Original Equipment Manufacturers - OEMs) ได้วางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนที่วางไว้

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท Mubea Engineering AG ภายใต้ชื่อ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยร่วมกันศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปริงและกันโคลง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ธุรกิจการพัฒนา ออกแบบ และติดตั้งระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในระบบการผลิตของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เองด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ปี 2562 มีรายได้จากการขาย 8,006 ล้านบาท กำไร 895 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ซึ่งถือว่าบริษัทยังมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพในการประกอบการ

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังยึดมั่น และพัฒนาตามแนวปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” เพื่อพัฒนา ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์และชุมชนสมบูรณ์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการสร้างคนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยพัฒนากระบวนการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน และนำแนวความคิด (Creative Idea) ดังกล่าวมาปรับใช้และต่อยอดแนวความคิดนั้นให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรในด้านความรอบรู้คู่คุณธรรม ให้เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อสร้างคนให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจและนำพาบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต