นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

ปี 2561 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนา เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการ ผลิตชิ้นส่วน และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อรองรับ กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

ผลประกอบการในปี 2561 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีนี้ บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยต่างประเทศจากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีนและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพื่อผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีบริษัทสามารถ สร้างผลกำไรอย่างน่าพอใจ จากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มียอด การผลิตรถยนต์ จำนวน 2.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็นยอด ผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.02 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ยอดผลิต เพื่อส่งออก 1.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรมียอดการผลิต 77,000 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 จากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,194 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 915.60 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อย ละ 13 จากปีที่ผ่านมา)

ในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ แต่งตั้ง นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความสมดุลในทุก ภาคส่วน จากระดับพนักงานสู่ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ รวมทั้งนำหลักการ กำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และนำความรู้ที่ได้รับไป ปรับใช้ในการทำ งานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ของบริษัท ตามวิถีของ “ฅนสมบูรณ์” ทั้งนี้ บริษัทมีความเอาใจใส่ ต่อพนักงานให้มีความอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงในงานเพื่อสร้างความ สมดุลภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง มั่นคงและยั่งยืน

จากการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ส่งผล ให้บริษัทได้รับรางวัลสำคัญ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ปีที่ 2 (SET Sustainability Awards of Honor, Second Year) รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) (THSI) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relation)

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน