ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2562
*หน่วย : พันบาท

8,005,588

รายได้จากการขาย

8,198,588

รายได้ทั้งหมด

898,666

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด
11.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.40 (-3.31%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,584,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.70 - 12.50