ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2561
*หน่วย : ล้านบาท

8,193,797

รายได้จากการขาย

8,307,933

รายได้ทั้งหมด

915,597

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2562 14:38
ราคาล่าสุด
18.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
283,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.40 - 18.70