ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2561
*หน่วย : ล้านบาท

8,193,797

รายได้จากการขาย

8,307,933

รายได้ทั้งหมด

915,597

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2563 16:38
ราคาล่าสุด
13.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.50 (3.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,185,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.10 - 13.60