ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2562
*หน่วย : พันบาท

8,005,588

รายได้จากการขาย

8,198,588

รายได้ทั้งหมด

898,666

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2564 16:36
ราคาล่าสุด
19.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.60 (3.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,775,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.20 - 19.20