ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2563
*หน่วย : พันบาท

5,882,559

รายได้จากการขาย

6,026,795

รายได้ทั้งหมด

374,763

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2564 16:38
ราคาล่าสุด
20.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
858,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.00 - 20.30