ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2561
*หน่วย : ล้านบาท

8,193,797

รายได้จากการขาย

8,307,933

รายได้ทั้งหมด

915,597

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 16:38
ราคาล่าสุด
16.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.60 - 16.80