ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2561
*หน่วย : ล้านบาท

8,193,797

รายได้จากการขาย

8,307,933

รายได้ทั้งหมด

915,597

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2562 16:39
ราคาล่าสุด
17.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
948,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.70 - 18.10