ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2561
*หน่วย : พันบาท

8,193,797

รายได้จากการขาย

8,307,933

รายได้ทั้งหมด

915,597

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 01 เมษายน 2563 16:37
ราคาล่าสุด
8.15 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (3.16%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
727,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.95 - 8.30

กิจกรรมล่าสุด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ณ ห้องฅนสมบูรณ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมเพิ่มเติม