3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล

ฅนสมบูรณ์

ธุรกิจสมบูรณ์

ชุมชนสมบูรณ์

ฅนสมบูรณ์

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ที่พร้อมสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและนำ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง

ธุรกิจสมบูรณ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพื้นฐานความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน การเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน และการพัฒนาห่วงโซ่ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านธุรกิจสมบูรณ์

ชุมชนสมบูรณ์

บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับชุมชนหรือสังคม ทั้งที่อยู่รอบโรงงานเพื่อเป็นการสร้างเพื่อสังคมที่เข้มแข็งจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ มากมาย ดังนี้

  • การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา
  • การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
  • การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
  • การสืบสานประเพณีท้องถิ่น
  • การสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ