บริษัท และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

ธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วน อะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน การดำเนินงานในแต่ละบริษัท จะดำเนินงานเสมือนเป็น หน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ กำาหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ นำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารใน แต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ในแต่ละบริษัทจะกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการ ติดตามผลร่วมกันผ่านการจัดประชุมผู้บริหาร (Executive Committee)

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564