หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว , เป็นเลิศด้านคุณภาพ , ลํ้าหน้าเทคโนโลยี

ฅนสมบูรณ์ สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม กลุ่มสมบูรณ์ มุ่งหวังที่จะสร้างพนักงานให้เป็นฅนเก่งและฅนดีมีคุณสมบัติ ตามที่ องค์กรคาดหวัง คือการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สู่ความเป็นพลเมืองดี ของสังคม ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมคนดีเพื่อองค์กรและสังคม เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบ Inside Out เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเพื่อส่งเสริม “ฅนเก่งและฅนดี” ให้สามารถขยายผลไปสู่สังคม โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ และใช้ศักยภาพ

82 หลักสูตร

ฝึกอบรมบุคลากร ตามสายอาชีพ ตลอดปี

18.12 ชั่วโมง

ฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคนต่อปี

5.6 ล้านบาท

งบประมาณ ในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร

6.9 ชั่วโมง

ทำความดีเพื่อสังคม ส่วนบุคคล เฉลี่ยต่อคนต่อปี

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการ มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา พนักงานให้เป็น “ฅนสมบูรณ์” ที่พร้อมสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กรและสังคม” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง ให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนา ศักยภาพของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่เป็นรากฐานขององค์กร อย่างแท้จริง