สำนักงานใหญ่

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 129 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
 • โทรศัพท์. (+66) 2080-8123
 • โทรสาร. (+66) 2080-8198
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
 • โทรศัพท์. (+66) 2080-8123
 • โทรสาร. (+66) 2080-8198
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
 • โทรศัพท์. (+66) 2080-8123
 • โทรสาร. (+66) 2080-8330
บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (สาขา)
ที่อยู่
เลขที่ 112 หมู่ 2 กม. 15 ถนนบางนา-ตราด, บางโฉลง, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
 • โทรศัพท์. (+66) 2080-8400
 • โทรสาร. (+66) 2080-8448
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่1 ตำบล ตาสิทธิ อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3895 9065-72
 • โทรสาร. (+66) 3895 9064
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 7/250 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3865 0555-83
 • โทรสาร. (+66) 3865 0561
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่
Plant 1 : เลขที่ 7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3865 0193-200
 • โทรสาร. (+66) 3865 0201-2


Plant 2 :
เลขที่ 7/299 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3803 6270-77
 • โทรสาร. (+66) 3803 6284
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 7/388 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3803 6458-63
 • โทรสาร. (+66) 3803 6457
บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
ที่ 7/260 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง, ระยอง 21140
 • โทรศัพท์. (+66) 3865 0700-14
 • โทรสาร. (+66) 3865 0712
ฝ่ายขาย

ติดต่อ: คุณกฤต เอื้ออนันตสันต์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด

อีเมล์: krit.u@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8178
 • โทรสาร. (662) 080 8180
ฝ่ายการตลาด

ติดต่อ: คุณกฤต เอื้ออนันตสันต์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด

อีเมล์: krit.u@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8178
 • โทรสาร. (662) 080 8180
ฝ่ายจัดหา

ติดต่อ: คุณไพบูลย์ กว้านทองธรรม

ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกจัดหา

อีเมล์: paiboon.k@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8220
 • โทรสาร. (662) 080 8225
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ: คุณเสรี เนตรหัสนัยน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อีเมล์: seree.n@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8202
 • โทรสาร. (662) 080 8198
ฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดต่อ: คุณฑิตพงศ์ พงษ์เภตรารัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน

อีเมล์: tithaphong.p@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8239
 • โทรสาร. (662) 080 8198
สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

ติดต่อ: คุณพสุชา สินไชย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายกฏหมาย และเลขานุการบริษัท

อีเมล์: pasucha.s@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8271
 • โทรสาร. (662) 080 8268
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ: คุณนพมาศ ปานทอง

ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์: nopamas.p@somboon.co.th

 • โทรศัพท์. (662) 080 8197
 • โทรสาร. (662) 080 8198