เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ กรรมการอิสระ

01 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อีเมล์ : sansern.w@somboon.co.th หรือ
02 ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย อีเมล์ : panja.sena@somboon.co.th หรือ
03 นายอัจฉรินทร์ สารสาส อีเมล์ : ajarin.s@somboon.co.th หรือ
04 นายไพฑูรย์ ทวีผล อีเมล์ : ptaveebhol@somboon.co.th หรือ
05 ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อีเมล์ : suthad.setboonsarn@somboon.co.th หรือ
06 นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ อีเมล์ : prayongh@somboon.co.th หรือ
07 เลขานุการบริษัทฯ อีเมล์ : pasucha.s@somboon.co.th

เลขานุกาบริษัท ฯ อีเมล์ที่ pasucha.s@somboon.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัทฯ อาคาร 11 ชั้น 2 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กระบวนการเเจ้งเบาะเเส