ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000664
โทรศัพท์ 02-080-8123
โทรสาร 02-080-8198, 02-080-8268
เว็บไซต์ www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน 425,193,894 Baht
ทุนชำระแล้ว 425,193,894 Baht
บริษัทย่อย
 • 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
  ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
 • 2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
  ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
 • 3. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)
 • 4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
  ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในบริษัทอื่น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991
SET Contact Center: 02-009-9999
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 02-677-2000 โทรสาร. 02-677-2222
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-263-7600 โทรสาร.02-263-7699