พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบคำขอฉบับนี้ และดําเนินการตามที่บริษัทกําหนด

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดการขอใช้สิทธิ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังต่อไปนี้ *

กรุณาเลือกประเภทของการใช้สิทธิ

เอกสารประกอบคำร้องขอ

ท่านต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อแสดงว่าการร้องขอนี้เป็นจริง โดยการยืนยันคำร้องผ่านอีเมล

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในแบบคำขอนี้ดีแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบคำขอนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้ารับรองว่าการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิที่ข้าพจึงพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ

* บริษัทอาจปฏิเสธคำขอได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล
  2. มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
  3. การเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น
  4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

** ผลกระทบอาจเกิดขึ้นหากเจ้าของข้อมูลร้องขอให้ยกเลิกคำยินยอมให้ใช้ การเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

**** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้งานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือเมื่อ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้