ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน
ปี 2564
*หน่วย : พันบาท

8,598,180

รายได้จากการขาย

8,727,221

รายได้ทั้งหมด

952,650

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
ราคาล่าสุด
18.40 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
692,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.40 - 18.70