ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิด โครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก

ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิด โครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ในการดำเนินการ เช่น สามารถตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในมาตรฐานสากลได้, เสริมความรู้ให้กับคณะทำงานในการดำเนินงานการจัดการสภาพภูมิอากาศและสามารถนำผลการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างโปร่งใส