ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์
1 AEC Securities Public Company Limited
อิศรา เลิศสุดคนึง +66 (0) 2659-3456 ต่อ 193 itsara.l@aecs.com
2 Apple Wealth Securities Co.,Ltd.
นพพร ฉายแก้ว +66 (0) 2829-6999 ต่อ 2203 nopporn.ch@applewealthsecurities.com
3 Asia Plus Securities Public Company Limited
นวลพรรณ น้อยรัชชุกร +66 (0) 2680-1223 nuanpan@asiaplus.co.th
ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ +66 (0) 2680-1274 pasakorn.w@asiaplus.co.th
4 Asia Wealth Securities Company Limited
นฤดล รัศมี +66 (0) 2680-5056 narudon.ru@asiawealth.co.th
5 Bualuang Securities Co., Ltd.
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม +66 (0) 2618-1341 suwat@bualuang.co.th
6 Capital Nomura Securities Public Company Limited
สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค +66 (0) 2287-6793 samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
7 CGS CIMB Securities Thailand
ประพาฬ ยุคุนธรธรรม +66 (0) 2657-9239 praphan.yu@CGS-cimb.com
8 Country Group Securities PCL
โดม คุณประยูรสวัสดิ์ +66 (0) 2205-7000 ต่อ 4405 dome.ku@countrygroup.co.th
9 Finansia Syrus Securities Public Company Limited
ณัฐพล คำถาเครือ +66 (0) 2646-9820 natapon.k@fnsyrus.com
10 KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
วิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์ +66 (0) 2658-8855 wisuwaty@kgi.co.th
11 Krungsri Securities Public Company Limited
วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ +66 (0) 2659-7000 ต่อ 5016 worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
12 KTB Securities (Thailand)
อำนาจ โงสว่าง +66 (0) 2648-1125 amnart.n@ktbst.co.th
13 KTZmico Securities Company Limited
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ +66 (0) 2624-6273 warapornw@ktzmico.com
14 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
สุรชัย ประมวลเจริญกิจ +66 (0) 2658-6300 ต่อ 1470 surachai.p@maybank-ke.co.th
15 Phatra Securities Public Company Limited
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ +66 (0) 2275-0888 ต่อ 9204 sirichai@phatrasecurities.com
16 Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ +66 (0) 2635-1700 ต่อ 532 YaninA@phillip.co.th
17 SCB Securities Co., Ltd.
ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร +66 (0) 2949-1000 ต่อ 1002 raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
18 Thanachart Securities Public Company Limited
ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์ +66 (0) 2617-4968 nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
19 Tisco Securities Company Limited
สนทนาวุฒิ รัชตระกูล +66 (0) 2633-6524 sontanawoo@tisco.co.th
20 Trinity Securities Co., Ltd.
เอกรินทร์ วงษ์ศิริ +66 (0) 2801-9337 ekkarin@trinitythai.com
21 UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
อาศิส ภมรานนท์ +66 (0) 2659-8000 arsit@uobkayhian.co.th
ณภัทร วรจรรยาวงศ์ +66 (0) 2659-8000 ต่อ 8033 napat@uobkayhian.co.th
22 Yuanta Securities Co., Ltd.
ถกล บรรจงรักษ์ +66 (0) 2680-2931 Thakol@yuantathai.com