การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563