ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์
1 Asia Plus Securities Public Company Limited
นวลพรรณ น้อยรัชชุกร +66 (0) 2680-1223 nuanpan@asiaplus.co.th
ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ +66 (0) 2680-1274 pasakorn.w@asiaplus.co.th
2 Bualuang Securities Co., Ltd.
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม +66 (0) 2618-1341 suwat@bualuang.co.th
3 Capital Nomura Securities Public Company Limited
ชยาภรณ์ โตเจริญ +66 (0) 2638-5773 Chayaporn.Tocharoen@th.nomura.com
4 Country Group Securities PCL
โดม คุณประยูรสวัสดิ์ +66 (0) 2205-7000 ext 4405 dome.ku@countrygroup.co.th
5 FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd.
Naruedom Mujjalinkool +66 (0) 2611-3566 naruedom.muj@fssia.com
6 KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
ณภัทร วรจรรยาวงศ์ +66(0) 2658-8888 Ext. 8857 napatv@kgi.co.th
7 Kingsford Securities PCL
นพพร ฉายแก้ว +66 (0) 2829-6999 nopporn.ch@kfsec.co.th
8 KTB Securities (Thailand)
อำนาจ โงสว่าง +66 (0) 2648-1125 amnart.n@ktbst.co.th
9 KTZmico Securities Company Limited
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ +66 (0) 2624-6273 warapornw@ktzmico.com
10 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
สุรชัย ประมวลเจริญกิจ +66 (0) 2658-6300 ext 1470 surachai.p@maybank-ke.co.th
11 Phatra Securities Public Company Limited
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ +66 (0) 2275-0888 ext 9204 sirichai@phatrasecurities.com
12 Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ +66 (0) 2635-1700 ext 532 YaninA@phillip.co.th
13 SCB Securities Co., Ltd.
ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร +66 (0) 2949-1000 ext 1002 raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
14 Thanachart Securities Public Company Limited
Rata Limsuthiwanpoom +66 (0) 2617-4960 rata.lim@thanachartsec.co.th
15 Trinity Securities Co., Ltd.
เอกรินทร์ วงษ์ศิริ +66 (0) 2801-9337 ekkarin@trinitythai.com
16 Yuanta Securities Co., Ltd.
ถกล บรรจงรักษ์ +66 (0) 2680-2931 Thakol@yuantathai.com