รายได้จากการขาย

(พันบาท)

รายได้รวม

(พันบาท)

กำไรสุทธิ

(พันบาท)

>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2564 2563 2562 2564 2563 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 17.97 16.68 16.94 12.16 11.43 11.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 2.24 0.88 2.11 1.59 0.96 1.18
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย 8,598,180 5,882,559 8,005,588 2,700,082 1,884,678 2,547,970
รายได้รวม 8,727,221 6,026,795 8,198,588 3,305,578 2,290,882 2,927,691
กำไรสุทธิ 955,213 374,763 898,666 676,995 409,905 500,589
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,542,888 4,406,626 4,580,744 1,624,015 1,565,741 1,692,838
สินทรัพย์รวม 9,830,107 8,955,308 9,311,490 5,911,962 5,579,981 5,634,534
หนี้สินหมุนเวียน 1,892,112 1,500,761 1,635,510 678,715 540,173 478,692
หนี้สินรวม 2,187,699 1,864,565 2,108,202 743,172 718,053 702,159
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,642,409 7,042,274 7,203,288 5,168,790 4,861,928 4,932,375
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.01% 5.28% 12.80% 27.58% 27.58% 10.05%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 47.20% 29.09% 41.68% 123.82% 123.82% 66.65%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.17% 4.10% 9.78% 22.78% 22.78% 8.72%
กำไรขั้นต้น (%) 19.25% 15.15% 18.66% 26.64% 26.64% 24.18%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 2.93 2.94 2.80 2.39 2.90 2.80
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 2.39 2.36 2.28 1.66 1.74 2.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.26 0.29 0.14 0.15 0.14