ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 • การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
 • ทำงานด้วยความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • การเตรียมการทำงานที่ยืดหยุ่น และดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
 • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
 • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • จัดให้มี Competency Development Program
 • โปรแกรมการอบรมแบบ On-line ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
 • จัดให้มีนโยบาย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งตัวแทนลูกจ้างและนายจ้างในการประชุม
 • จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยทำหน้าที่ออกนโยบาย และคู่มือการทำงานให้กับพนักงาน
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารโดยตรงกับพนักงานผ่านเวทีจับเข่าคุยรายไตรมาส
 • การประชุุมคณะกรรมการลููกจ้าง ประชุุมคณะกรรมการสวัสดิการ การประชุุมคณะกรรมการความปลอดภัย
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทางประจำปี
 • Application สื่อสาร Line กลุ่ม SAT Group ,Somboon Group Facebook Somboon Group
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปีของพนักงาน We Care ทุก 2 ปี
 • Website บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.satpcl.co.th/en/corporate-governance/whistleblowing-notice/whistlebowing-notice-policy
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การสร้างผลตอบแทนที่ดี
 • การพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption)
 • การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG)
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 • การบริหารและกำกับกิจการที่ดีด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยนำการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
 • การบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยนำหลักพัฒนาด้าน ESG ผนวกเข้ากับกลยุทธ์องค์กร
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การผลิตและส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและตรงเวลา
 • ลดผลกระทบผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมกับลูกค้า
 • การปฏิบัติตามคู่มือและข้อกำหนดด้านห่วงโซ่คุณค่า
 • ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น BCP Plan , Safety Shopfloor Management
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังในด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้า
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม
 • ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
 • การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปี
 • การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
 • การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของลูกค้า
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.satpcl.co.th/en/corporate-governance/whistleblowing-notice/whistlebowing-notice-policy
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การพัฒนาศักยภาพและเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใส และความเท่าเทียม
 • ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • มีการกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าและกำกับนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน
 • จัดโครงการการอบรมและพัฒนาคู่ค้า
 • ให้ความช่วยเหลือมาตรการต่าง ๆ ในสถานการณ์ COVID-19
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • การประชุมคู่ค้าประจำปี
 • ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 • การตรวจประเมินคู่ค้า (site visit)
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.satpcl.co.th/en/corporate-governance/whistleblowing-notice/whistlebowing-notice-policy
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายของภาครัฐ
 • การร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการและภาครัฐ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนำกรอบระบบ ISO14001 มาดำเนินการ
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม CSR-DIW
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • การติดตามนโยบายของภาครัฐจากช่องทางต่าง ๆ
 • การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การส่งเสริมการสร้างอาชีพและการศึกษาเพื่อความสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
 • การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
 • การช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • การจัดทำโครงการเพื่อสร้างอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อชุมชน เช่น การจ้างงานคนพิการ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
 • โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา โครงการทวิภาคีรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน
 • การปฏิบัติตามมาตรการ EIA ส่งเสริมการทำกิจกรรม CSR-DIW
 • โครงการช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ COVID-19
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • การประชุมร่วมกับชุมชน
 • การลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน
 • การเข้าร่วมประชุมโครงการที่บริษัทขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • ความโปร่งใสและการเปิดเผย ข้อมูล
 • ความร่วมมือกับสมาคม อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแบบอย่าง ของกลุ่มธุรกิจ
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • การเข้าร่วมในสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • การประชุมร่วมกับสมาคม
 • การดำเนินโครงการพัฒนาที่สำคัญร่วมกัน
ความต้องการหรือความคาดหวัง
 • การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
 • ความร่วมมือในการพัฒนาด้านความยั่งยืนเฉพาะด้าน
การดำเนินงานที่ตอบสนอง
 • ดำเนินการโครงการสร้างวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษา
 • ดำเนินโครงการจัดทำรายการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืน (SDGs) อย่างจริงจัง
ช่องทางการสื่อสารและสร้างความมีส่วนร่วม
 • จัดทำโครงการที่สำคัญ
 • เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินและการให้การอบรมของสถาบัน
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท