ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,202,750 29.92
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,231,798 12.05
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 7,093,530 1.67
4. น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 6,150,947 1.45
5. น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ 6,015,531 1.41
6. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 4,430,000 1.04
7. นาย วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว 4,217,386 0.99
8. BBHISL NOMINEES LIMITED 4,207,800 0.99
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,963,300 0.93
10. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,717,900 0.87

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 20.77