“สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ในรอบปี 2564 บริษัทให้ความสำคัญในด้านบ่มเพาะคนดีและบ่มเพาะคนเก่ง ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น
  • กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์
  • การพัฒนาคนดี
  • การพัฒนาคนเก่ง
  • การส่งเสริมการออมให้กับพนักงาน

พนักงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบ ความสำเร็จ อีกทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานด้วยดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลและนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill) และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “ฅนสมบูรณ์” ให้เป็น “คนดี คนเก่ง” ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

ดาวน์โหลดเอกสาร