กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์

+ เข้าสู่หน้ารางวัลและความภาคภูมิใจ

สารจากคณะกรรมการ

+ อ่านต่อ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน 2565 - 2569

ดาวน์โหลดไฟล์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อ่านต่อ

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations Global Compact

"ในปี 2564 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะริเริ่มความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวทางขององค์กร UN Global Compact โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและพร้อมสนับสนุนหลักการในการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต"

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงาน “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

ฅนสมบูรณ์

สร้างคุณค่า ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

9.40 ชั่วโมงทำความดี เฉลี่ยต่อคนต่อปี

12.44 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

52 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

4.2 ล้านบาทงบประมาณการพัฒนาบุคลากร

ธุรกิจสมบูรณ์

สร้างมูลค่า ตอบสนอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

94% อัตราความพึงพอใจลูกค้า

92% ของกลุ่มเป้าหมายคู่ค้าประกาศเจตนารมณ์กับ CAC

8.24% อัตราการลาออกพนักงาน

13.22% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ลดลง

ชุมชนสมบูรณ์

สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

6.3 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพื่อสังคม

19,025 ชั่วโมงความดีเพื่อสังคมทั้งองค์กร

1.2 ล้านบาท การสร้างโอกาสทางการศึกษา

รายงาน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2564

ขนาดไฟล์ 21.75 MB

เอกสารการเปิดเผยข้อมูล

+ อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม