• กลยุทธ์ธุรกิจสมบูรณ์
  • สิทธิมนุษยชน
  • การดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน
  • การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสถานะการณ์
  • การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  • การบริหารจัดการคู่ค้า
  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
  • นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  • การดำเนินงานด้านภาษี

บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจสมบูรณ์ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล โดยมุ่งเน้น “สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย” โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคมภายใน สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดความผันผวนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงให้ความสำคัญในการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รองรับความเปลี่ยนแปลงและทิศทางแนวโน้มดังกล่าว โดยได้มีการทบทวนทิศทางและแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรม รวมถึงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่สามารถส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดเอกสาร